Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom

Ako vybaviť

Matrika

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.


Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:
rodné listy snúbencov,
platné občianske preukazy,
právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
úmrtný list (u ovdovelých),
právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov),
cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.


Poplatky:
20,00 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
20,- € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
20,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,
70,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,
35,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,
70,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
200,- € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,
200,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Doba vybavenia: na počkanie
 Uzavretie manželstva.docx (12.9 kB) (12.9 kB)

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia.

Potrebné je predložiť:
- 3x list o prehliadke zosnulého potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom,
- občiansky preukaz zosnulého.
Úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby.

Poplatky: bez poplatku.

Doba vybavenia: na počkanie
 Úmrtie.docx (12.1 kB) (12.1 kB)

Evidencia obyvateľov

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu


K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví obecný úrad.

Doklady : Platný občiansky preukaz ( zákonného zástupcu )
Rodný list dieťaťa
Vybavuje : Obecný úrad Horná Ždaňa 167
Doba vybavenie : Pri návšteve na počkanie
Poplatok : správny poplatok poplatok 5 € za potvrdenie trvalého pobytu jednej osoby podľa pol. 8 prílohy k zák.č.
145/1995 Z.z
Legislatíva : Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 253/1998 Z.Z o hlásení a evidencii občanov
Kontakt : 045 676 6138, Tencerová, Kružicová
 ziadost_o_vydanie_potvrdenie_o_trvalom_pobyte_k_prvemu_obcianskemu_preukazu.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

Stavebný poriadok

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

Obec Horná Ždaňa určuje súpisné a orientačné čísla stavieb na základe písomnej žiadosti. Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa
 Žiadosť o pridelenie sup.č..docx (12.6 kB) (12.6 kB)

Spoločný obecný úrad s pôsobnosťou stavebného úradu

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného konania obec Horná Ždaňa uzatvorila zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu (SOÚ) so sídlom v Mestskom úrade Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č.46, Žiar nad Hronom, 965 01. Spoločný obecný úrad s pôsobnosťou stavebného úradu však sídli v budove Obvodného úradu, Námestie Matice Slovenskej 6, č.dv. 90, Žiar nad Hronom.
Spoločný obecný úrad zabezpečuje:
- územné konanie,
- stavebné konanie,
- kolaudačné rozhodnutie,
- zmenu stavby pred jej dokončením,
- povolenie zmeny v užívaní stavby,
- odstránenie stavby,- ohlásenie jednoduchých stavieb,
- a iné

 Spoločný obecný úrad s pôsobnosťou stavebného úradu.docx (12.6 kB) (12.6 kB)

Ohlásenie drobnej stavby

PRÍLOHY podľa stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
1.doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia
2.súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší
3.dvojmo jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním)
4.jednoduchý technický opis stavby
5.rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
6.stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)
7.vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky
8.vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti, ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť

Upozornenie

Podľa ustanovení stavebného zákona:
Stavebník môže uskutočniť drobnú stavbu, len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).
Ohlásenie stavebnému úradu postačí (§ 55 ods. 2):
·pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
·pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
·pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
·pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných siestí, keď nedôjde k zmene stavby.

Drobné stavby (§ 139b ods. 6 až 8) sú stavby, ktoré
·majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu)
· nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:
-prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
-podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj:
·stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
·oplotenie,
·prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
·nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.
Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk (331 € ) sa potresce ten, kto uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 105 ods. 1 písm. a).
Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk (13 277 € ) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje drobnú stavbu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 106 ods. 1 písm. a).

 priloha_k_ohlasenie_drobnej_stavby.docx (10.6 kB) (10.6 kB)

 ohlasenie_drobnej_stavby.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

Napájanie nehnuteľností na verejný vodovod

Napájanie nehnuteľností na vybudovaný verejný vodovod

Na základe uvedenia verejného vodovodu v obci Horná Ždaňa do trvalej prevádzky je možné
od 1.6.2015 napájať nehnuteľnosti na verejný vodovod.
Napájanie bude vykonané na základe podania žiadosti o napojenie na verejný vodovod s príslušnými dokladmi.
POTREBNÉ DOKLADY:
- snímok z katastrálnej mapy s vyznačením nehnuteľnosti, ktorá má byť napojená
- kópiu listu vlastníctva k pripojovanej nehnuteľnost i
Na základe podania žiadosti budú stanovené podmienky pre napojenie, dodávku vody a miesto pre vybudovanie vodomernej šachty.

 technicke_podmienky_pre_pripojky.pdf (283.5 kB) (283.5 kB)

 fo-214_rev.1_kontrola_splnenia_technickych_podmienok.pdf (66.6 kB) (66.6 kB)

 priloha_3.pdf (688.9 kB) (688.9 kB)

 priloha_2.pdf (475 kB) (475 kB)

 priloha_1.pdf (1 MB) (1 MB)

 ziadost_o_pripojenie_nehnutelnosti_na_verejny_vodovod.doc (287.5 kB) (287.5 kB)

 postup.doc (29 kB) (29 kB)

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín

Potrebné doklady:
originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
fotokópia listiny.
Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Poplatok: 2,00 € za každú, aj začatú stranu.
Doba vybavenia: na počkanie.
 Osvedčovanie listín.docx (12.6 kB) (12.6 kB)

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady:
listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
občiansky preukaz, u cudzincov pas.
Upozornenie:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu!
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.
Poplatok: 2,00 € za každý podpis.
Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.
Doba vybavenia: na počkanie.

 Osvedčovanie podpisov.docx (12.8 kB) (12.8 kB)

Preberanie žiadostí o výpis alebo odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave

 preberanie_ziadosti_o_vypis_alebo_odpis_z_registra_trestov_generalnej_prokuratury_sr_v_bratislave.docx (11.9 kB) (11.9 kB)

Životné prostredie

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev

Chovateľ včelstva predkladá na Obecný úrad v Hornej Ždani Hlásenie trvalého stavišťa včelstiev na základe vyhlášky MP SR č. 3322/2/2001-100 o podrobnostiach o prípravkoch na ochranu rastlín, prílohy č. 16, časť C – ochrana včiel, užitočného hmyzu, zvierat a vodných organizmov pri používaní prípravkov
Správny poplatok: služba sa poskytuje bez poplatku.
 hlasenie_trvaleho_stanovista_vcelstiev.docx (11.3 kB) (11.3 kB)

Výrub stromov

Výrub drevín

Ako postupovať pri výrube dreviny:
1. Pokiaľ strom, ktorý sa má vyrúbať má obvod kmeňa väčší ako 40cm vo výške 1,3m nad zemou na jeho výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody – OBCE. ( Súhlas sa vyžaduje aj na výrub krovitého porastu s výmerou nad 10m²).
Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (Príloha č.1 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny) sa podáva v podateľni Obecného úradu Kosorín.
Podanie žiadosti je spoplatnené sadzbou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch podľa položky 160 sadzobníka:
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
1. fyzická osoba 10 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
Výrub dreviny je možné uskutočniť najmä v období vegetačného pokoja od 1.októbra do 31. marca.
Obec uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín a to na náklady žiadateľa.
2. Pri obnove produkčných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu (na ktoré sa nevyžaduje
súhlas obce) je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od výrubu. (Príloha č. 2 - oznámenie o výrube ovocných drevín)
3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku (na ktoré sa nevyžaduje súhlas obce) je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od výrubu.
(Príloha č. 3 - oznámenie o výrube drevín)

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody77) na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, 78) alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 ziadost_-_vyrub_stromov.doc (43 kB) (43 kB)

Žiadosti, podnety, návrhy

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

Žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. ..) zákona č. 137/2010 Z.z.
 ziadost_o_vydanie__suhlasu_-_vzor_podla_137_-_vzor.rtf (58.7 kB) (58.7 kB)


webygroup

TELEFÓNNY ZOZNAM OBCE
HORNÁ ŽDAŇA. 045/

6766138 Obecný úrad
6766163 JSD – potraviny
6766192 Materská škola
6766143 Školská jedáleň
6766139 Pošta
6766196 RK farský úrad

HODINY PRE VEREJNOSŤ

PONDELOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
UTOROK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
STREDA
8.00 - 11.30 / 14.00 - 17.00
ŠTVRTOK
8.00 - 11.30 / 12.15 - 15.15
PIATOK
8.00 - 12.00
SOBOTA / NEDEĽA ZATVORENÉ

Horná Ždaňa 167
966 04

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2532313

Úvodná stránka